Informacija apie fondą

Fondo Įstatai:

 

1. Bendrieji nuostatai

1.1. Lietuvos klasikinės ir šiuolaikinės gitaros rėmimo fondas (toliau tekste - fondas) steigiamas ir veikia pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą fondo įstatuose numatytiems labdaros ir paramos tikslams įgyvendinti.
Fondo buveinės adresas: V.Druskio g., Nr.9-220, Vilnius.

1.2. Fondas nuo įregistravimo dienos yra juridinis asmuo. Pagal savo jis atsako visu savo turtu. Fondas neatsako už steigėjų įsipareigojimus, o steigėjai neatsako už fondo įsipareigojimus.

1.3. Fondas turi savo antspaudą, savarankišką balansą, valiutinę ir atsiskaitomąją sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotoje banko įstaigoje.

1.4. Fondo veiklos trukmė neterminuota.

1.5. Fondas veikia Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse, pagal jose veikiančius įstatymus.

1.6. Fondo apskaitos metai sutampa su kalendoriniai metais.

2. Fondo veikla ir paramos sritys

2.1. Fondas veikia, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais aktais ir šiais įstatais.

2.2. Fondas užsiima šia veikla:

2.2.1. remia organizacijas, užsiimančias klasikinės ir šiuolaikinės gitaros muzikos vystymu ir populiarinimu Lietuvos Respublikoje;

2.2.2. remia muzikos klubus;

2.2.3. remia pavienius muzikantus ir jų kolektyvus;

2.2.4. remia įvairius muzikinius renginius;

2.2.5. bendradarbiauja su kitais šioje srityje dirbančiais Lietuvos ir užsienio fondais, labdaros ir paramos organizacijomis.

2.3. Fondas savo veiklą įgyvendina šiais būdais:

2.3.1. perduodamas pinigus ar kitas materialines vertybes labdaros ir paramos gavėjams;

2.3.2. nemokamai teikdamas paslaugas labdaros ir paramos gavėjams;

2.3.3. pagal panaudos sutartį suteikdamas naudotis jam priklausančiu turtu labdaros ar paramos gavėjams;

2.3.4. kitais būdais, kurių nedraudžia Lietuvos Respublikos įstatymai.

2.4. Fondas labdarą ir paramą teikia Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

3.Fondo teisės ir pareigos

3.1 Fondas įgyvendindamas savo veiklą, turi teisę:

3.1.1. nustatyti organizacinę struktūrą, steigti filialus;

3.1.2. jungtis į ne pelno organizacijų asociacijas bei išstoti iš jų;

3.1.3. samdyti asmenis savo įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;

3.1.4. įsigyti ir turėti savo veiklai vykdyti reikalingą turtą, disponuoti juo pagal veikiančius įstatymus;

3.1.5. gauti labdarą ir paramą savo veiklai įgyvendinti iš kitų labdaros ir paramos davėjų;

3.1.6. laisvai skelbti masinėse informacijos priemonėse savo veiklos tikslus, labdaros ir paramos gavėjus;

3.1.7. atsisakyti priimti iš potencialių rėmėjų lėšas ar turtą;

3.1.8. steigti fondui priklausiančias įmones, užsiimančias komercine-ūkine veikla, stiprinančias fondo materialinę bazę, įsigyti kitu įmonių akcijų.

3.2. Fondui draudžiama

3.2.1. dalyvauti politinėje veikloje bei teikti paramą politinėms partijoms ir politinėms organizacijoms;

3.2.2. tiesiogiai užsiimti komercine veikla, būti ūkinių bendrijų tikruoju nariu;

3.2.3. įkeisti fondui priklausanti turtą, laiduoti fondui priklausančiu turtu ir lėšomis kitų asmenų skolinius įsipareigojimus

3.3. Fondas privalo:

3.3.1. tvarkyti labdaros ir paramos gavėjų, kuriems buvo perduoti pinigai ar materialinės vertybės, apskaitą;

3.3.2. teikti finansinės veiklos kontrolę vykdančioms ir atskaitomybę tvarkančioms valstybės institucijoms informaciją apie gautą arba suteiktą labdarą ar paramą;

3.3.3. naudoti pagal paskirtį labdaros davėjų ar rėmėjų perduotas lėšas.

3.4. Fondas gali turėti ir kitas civilines teises ir pareigas, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.

3.5. Fondo filialai steigiami steigėjų susirinkimo sprendimų. Fondo filialas yra filialo padalinys konkrečioms funkcijoms atlikti ir nėra juridinis asmuo. Filialas naudojasi fondo vardu ir veikia pagal fondo steigėjų susirinkimo patvirtintus nuostatus. Filialo turtas ir lėšos įtraukiami į fondo apskaitos dokumentus ir apskaitomi atskiroje filialo apskaitoje..

4. Fondo turtas, pajamų šaltiniai ir jų panaudojimas

4.1. Fondas gali įsigyti ir turėti nuosavybės teise turtą, reikalingą jo veiklai vykdyti. Fondo turtas yra atskirtas nuo steigėjų turto.

4.2. Fondo pajamų šaltiniai:

4.2.1. steigėjų įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;

4.2.2. rėmėjų dovanotos (aukotos) lėšos ir turtas;

4.2.3. palikimai pagal testamentą tenkantys fondui;

4.2.4. kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

4.2.5. fondui priklausančių įmonių ir įmonių, kurių dalininku yra fondas pelnas;

4.2.6. lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams bei programoms iš analogiškų fondų, programų bei projektų;

4.2.7. pajamos už parduotą ar išnuomotą fondui priklausantį turtą;

4.2.8. kitos teisėtai įgytos lėšos.

4.3 Labdarai ir paramai gautas lėšas fondas gali naudoti tik įstatuose nurodytiems tikslams.

4.4 Fondas turi teisę skirti iki 20% metinių pajamų administravimo išlaidoms ir fondo veiklai plėtoti, bei iki 30% metinių pajamų panaudoti fondui priklausančioms įmonėms steigti ir plėtoti.

5. Fondo steigėjai

5.1. Fondo steigėjai:

Julius Kurauskas, gyv. Vydūno g., Nr. 12-17, Vilniuje,
Audrone Ručienė, gyv. V. Druskio g., Nr. 9-220, Vilniuje,
Gintaras Ručys, gyv. V. Druskio g., Nr. 9-220, Vilniuje,
Alfredas Kukaitis, gyv. V.Krėvės pr., Nr.52-17, Kaune,
Stasys Daugirdas, gyv. A.J. Povilaičio g., Nr. 14-135, Vilniuje.

5.2. Fondo steigėjai turi šias neturtines teises:

5.2.1. dalyvauti steigėjų susirinkimuose su sprendžiamuoju balsu;

5.2.2. gauti informaciją apie fondo veiklą;

5.2.3. apskųsti teismui steigėjų susirinkimo bei valdybos nutarimus ir administracijos sprendimus;

5.2.4. išstoti iš fondo.

5.3. Fondo steigėjai turi šias pareigas:

5.3.1. kasmet skirti fondui materialinę paramą arba teikti jam nemokamas paslaugas;

5.3.2. dalyvauti metiniame steigėjų susirinkime;

5.3.3. vykdyti steigėjų susirinkimo sprendimus.

5.4. Steigėjas, norėdamas išstoti iš fondo pateikia pareiškimą fondo valdybai. Fondo valdyba privalo per 30 dienų nuo pareiškimo gavimo dienos sušaukti steigėjų susirinkimą šiuo klausimu. Nutarimą dėl steigėjo išstojimo priima steigėjų susirinkimas.

5.5. Steigėjas, daugiau kaip du metus nevykdantis savo pareigų, nustatytų 5.3 šių įstatų punkte gali būti pašalintas iš fondo steigėjų. Steigėjo pašalinimo iniciatoriumi gali būti fondo valdyba arba steigėjas. Nutarimą dėl steigėjo pašalinimo priima steigėjų susirinkimas.

5.6. Fondo rėmėjui, daugiau kaip du metus remiančiam fondą ir dalyvaujančiam fondo veikloje gali būti suteiktos fondo steigėjo teisės. Nutarimą dėl šių teisių suteikimo priima steigėjų susirinkimas.

5.7. Steigėjų susirinkimui priimant nutarimus pagal šių įstatų 5.4, 5.5, 5.6 straipsnius turi būti priimti ir nustatyta tvarka įregistruoti įstatų 5.1 straipsnio pakeitimai.

6. Fondo valdymas

6.1. Fondo valdymo organai yra:

6.1.1. steigėjų susirinkimas;

6.1.2. valdyba;

6.1.3. revizorius.

Steigėjų susirinkimas

6.1. Aukščiausias Fondo valdymo organas yra steigėjų susirinkimas. Steigėjų susirinkime su sprendžiamuoju balsu turi teisę dalyvauti visi steigėjai, o su patariamuoju balsu - valdybos nariai ir revizorius, jei jie nėra steigėjai.

6.2. Tik steigėjų susirinkimas turi teisę:

6.3.1. priimti, keisti ir papildyti įstatus;

6.3.2. šalinti steigėjus, suteikti rėmėjams steigėjų teises;

6.3.3. rinkti (atšaukti) valdybos narius ir pirmininką;

6.3.4. rinkti (atšaukti) revizorių;

6.3.5. nustatyti atlyginimus valdybos nariams ir revizoriui;

6.3.6. tvirtinti valdybos ataskaitą ir metinę fondo veiklos ataskaitą;

6.3.7. reorganizuoti ar likviduoti fondą;

6.3.8. priimti sprendimą dėl įmonių steigimo, dėl jungimosi į asociacijas, susivienijimus bei išstojimo iš jų;

6.3.9. spręsti kitus, su fondo veikla susijusius, klausimus.

6.4. Steigėjų susirinkimą organizuoja valdyba. Eilinis steigėjų susirinkimas turi būti sušauktas ne rečiau kaip kartą per metus, ne vėliau kaip per du mėnesius nuo apskaitos metų pabaigos. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja bent vienas steigėjas, revizorius, taip pat valdybos iniciatyva.

6.5. Valdyba privalo pranešti apie susirinkimą ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki susirinkimo. Pranešime nurodoma susirinkimo data, vieta ir darbotvarkės projektas. Pranešimas kiekvienam steigėjui turi būti išsiųstas registruotu laišku.

6.6. Steigėjų susirinkimas yra teisėtas, jai jame dalyvauja ne mažiau 2/3 steigėjų.. Steigėjų susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Kiekvienas steigėjas balsuojant turi vieną balsą.

Valdyba

6.7. Fondo valdybą sudaro trys asmenys, kuriuos 3 metams skiria steigėjų susirinkimas. Valdybos nariu gali būti tik veiksnus fizinis asmuo. Valdybos narių daugumos negali sudaryti asmenys, susiję santuokiniais arba giminystės ryšiais. Valdybos narių dauguma negali būti fondo administracijos darbuotojais.

6.8. Valdyba yra kolegialus vykdomasis organas, vadovaujantis fondo veiklai tarp steigėjų susirinkimų.

6.9. Valdybos funkcijos:

6.9.1. nustatyti fondo struktūrą, administracijos darbuotojų pareigybes, jų pareiginius atlyginimus, priėmimo tvarką;

6.9.2. vyriausiąjį finansininką bei atleisti jį iš pareigų;

6.9.3. nustatyti fondo veiklos strategiją ir programa;

6.9.4. skirstyti lėšas labdarai ir paramai;

6.9.5. virtinti turtinių įnašų įvertinimą;

6.9.6. analizuoti fondo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;

6.9.7. teikti steigėjų susirinkimui fondo veiklos ataskaitas;

6.9.8. įgyvendinti steigėjų susirinkimo nutarimus;

6.9.9. šaukti steigėjų susirinkimą;

6.9.10. pateikti susirinkimui tvirtinti savo veiklos ataskaitą;

6.9.11. atlikti kitas funkcijas, jei jos nėra išimtinė steigėjų susirinkimo kompetencija.

6.10. Valdyba savo sprendimus priima posėdžiuose. Valdybos posėdžiai rengiami ne rečiau kaip karta per mėnesį. Valdybos posėdžius organizuoja valdybos pirmininkas. Valdybos posėdžio sprendimai yra teisėti, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 narių Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia pirmininko balsas.

6.11. Valdybos pirmininkas ir nariai privalo solidariai atlyginti fondui nuostolius, padarytus dėl valdybos sprendimų, pažeidžiant fondo įstatus ar Lietuvos Respublikos įstatymus. Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie asmenys, kurie balsavo prieš, susilaikė arba nedalyvavo posėdyje priimant tokį sprendimą. Ginčiai dėl nuostolių atlyginimo sprendžiami teismine tvarka.

6.12. Fondo veiklą organizuoja ir vykdo administracija. Administracija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, fondo įstatais, pareigybių nuostatais ir valdybos sprendimais.

6.13. Administracijai vadovauja administracijos vadovas - direktorius, kurio pareigas gali užimti tik steigėjų susirinkimo išrinktas valdybos pirmininkas.

6.14. Fondo direktorius, vadovaudamasis fondo įstatais, valdybos sprendimais, pareigybės nuostatais, turi teisę sudaryti fondo sandorius. Fondo direktorius atstovauja fondą teisme, valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

6.15. Administracija įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti fondui nuostolius, atsiradusius dėl jos kaltės. Ginčiai dėl nuostolių atlyginimo sprendžiami teismine tvarka.

Revizorius (auditorius)

6.16. Fondo revizorių arba auditorių 3 metams skiria steigėjų susirinkimas. Fondo revizoriumi arba auditoriumi gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis kvalifikacinį diplomą arba ūkio subjektas, turintis teisę teikti audito paslaugas. Revizoriumi arba auditoriumi negali būti fondo steigėjas, valdybos narys ar fondo administracijos darbuotojas.

6.17. Revizorius arba auditorius tikrina fondo ūkinę-finansinę veiklą ir apie nustatytus pažeidimus praneša artimiausiame steigėjų susirinkime.

6.18. Eilinė metinė fondo ūkinės-finansinės veiklos revizija (auditas) turi būti atlikta apskaitos metams pasibaigus iki eilinio steigėjų susirinkimo. Neeilinė metinė fondo ūkinės-finansinės veiklos revizija (auditas) gali būti atlikta steigėjų susirinkimo ar valdybos pavedimu . </