Pamokos

SEPTAKORDŲ SIMBOLIAI (Seventh Chords Symbols)

Do mažorinis septakordas Cmaj7 (Do Major Seventh Chord / CMA7 / C)
Do dominantseptakordas C7 (Do Dominant Seventh Chord / C 7 / C7)
Do minorinis septakordas Cm7 (Do Minor Seventh Chord / CMI7 / C-7)
Do mažasis vedamasis septakordas Cm7(5) (Do Half-diminished Seventh Chord / CMI7(5) / CØ7
Do sumažintasis septakordas C° (Do Diminished Seventh Chord / C°7 / C°7)

DERMĖS (Modes)

Laipsnių pavadinimai

I. Tonic or key note – tonika
II. Supertonic – viršutinis vedamasis
III. Mediant – mediantė
IV. Subdominant – subdominantė
V. Dominant – dominantė
VI. Submediant – submediantė
VII. Leading note – apatinis vedamasis
I (VIII). Upper tonic – viršutinė tonika

Diatoninės dermės

I. Joninė 1,2,3,4,5,6,7
II. Dorinė 1,2,b3,4,5,6,b7
III. Fryginė 1,b2,b3,4,5,b6,b7
IV. Lydinė 1,2,3,#4,5,6,7
V. Miksolydinė 1,2,3,4,5,6,b7
VI. Eolinė 1,2,b3,4,5,b6,b7
VII. Lokrinė 1,b2,b3,4,b5,b6,b7

Bibopinės gamos (Bebop Scales)

1,2,3,4,5,#5,6,7 Mažorinė
1,2,3,4,5,6,b7,7 Dominantinė
1,2,b3,3,4,5,6,b7 Minorinė
1,2,b3,4,5,#5,6,7 Bebop Minor (džiazinė – melodinė)
1,b2,b3,4,b5,5,b6,b7 Pusiau – sumažinta (Lokrinė)
1,2,b3,4,b5,5,b6,b7 Pusiau - sumažinta (Lokrinė #2)

Kitos įdomesnės gamos ir dermės

1,2,3,5,6 Gerai žinoma pentatoninė gama. Taipogi Kinų l.muz.
1,2,4,5,6 Škotų liaudies muz. (pentatoninė dermė)
1,b2,3,4,5,b6,7 Vengrų liaudies muzika
1,2,b3,#4,5,b6,7 Vengrijos Čigonų liaudies muzika
1,b2,3,4,5,b6,b7 Ispanų l.muz. ir taipogi Žydų liaudies muzika
1,b2,3,4,b5,b6,7 Persų gama
1,b2,4,5,b6 Penkių natų Japonų gama
1,2,3,4,b5,b6,b7 Arabų gama
1,2,3,#4,6,b7 Mistikinė gama
1,b2,b3,3,#4,5,6,b7 Sumažinta (pradedant pustoniu) "Aštuonių tonų dominantinė"
1,2,b3,5,b6 Hilajoši pentatonika (Japonų gama)
1,2,b3,4,5,6,7 Džiazinė - melodinė (melodinis minoras)
1,b2,#2,3,#4,#5,b7 Superlokrinė (alteruota gama)
1,2,b3,5,6 Kumoji pentatonika (Japonų gama)
1,b2,b3,5,b6 Pelog pentatonika
1,b2,3,4,5,b6,b7 Arabinis minoras
1,b2,3,#4,5,6,b7 Mikso #11b9
1,2,3,#4,5,6,b7 Lydinė dominantinė
1,2,3,#4,#5,6,7 Lydinė padidinta
1,2,b3,4,b5,b6,b7 Lokrinė 9 (Lokrinė #2)
1,b3,4,#4,5,b7 Bliuzinė
1,2,b3,4,b5,b6,6,7 Sumažinta (pradedant tonu) (aštuonių tonų gama)
1,2,b3,4,5,b6,7 Harmoninis minoras
1,2,3,4,5,b6,b7 Hindu
1,#2,3,5,b6,7 Padidinta mažorinė
1,2,3,#4,#5,b7 Pilnųjų tonų gama (6 laipsnių simetrinė)
1,b2,b3,3,4,5,b6,b7 Mažor Fryginė (aštuonių tonų gama)

BLIUZINĖ GAMA (Blues Scale)

Klasikiniame, dvylikos taktų, mažoriniame bliuze vartojama gama, turi tris (bIII, bV ir bVII) arba du (bIII ir bVII) bliuzinius tonus (blue notes).

I laipsnio mažorinė pentatonika – (WHH-3WHW) gama aiškiai apibrėžia I laipsnio mažorinės pentatonikos G A B D E G kontūrą.

VI laipsnio minorinė pentatonika – (-3WHH-3W) gama aiškiai apibrėžia VI laipsnio minorinės pentatonikos E G A B D E kontūrą.

Kuriant bliuzinę frazę, dažniausiai taikomas responsorinis (klausimo-atsakymo) principas. Remdamiesi minorine pentatonika arba jos bliuzine gama, sugalvokite „klausimo“ frazę. Remdamiesi mažorine pentatonika arba jos bliuzine gama, sugalvokite „atsakymo“ frazę.

Pastaba: W – pilnas tonas, H – pusė tono, -3 – pusantro tono.

Bliuzo gitaristai labai dažnai naudoja taip vadinamą boksinę (box - dėžutė) penkių pozicijų pentatonikos aplikatūrinę sistemą:

 

SIMBOLIŲ REIKŠMĖS

Akordų simboliai kūrinyje gali paaiškinti kūrinį muzikantams arba visiškai juos išmušti iš vėžių. Nepaisant to, kad nėra vieningos universalios akordų simbolių sistemos, kompozitoriai ir aranžuotojai turėtų žinoti žemiau paminėtus pagrindinius principus.

Trigarsiai

Viena raidė išreiškia mažorinį (didįjį) trigarsį, abreviatūra „m“ – minorinį (mažąjį), nedidelis apskritimas (°) arba „dim“ – sumažintą trigarsį, tuo tarpu „aug“ arba „+5“ – padidintą trigarsį.

 

Kvintos

Visos grynosios kvintos nebūtinos, ypač padidintuose undecimakorduose (+11). Dažnai ginčijamasi ar pažeminta 5-ta tai yra +11. Vieni muzikantai mano, kad jei šis garsas yra viršutinis akordo garsas, tai jis yra +11. Kiti mano, jeigu akorde nėra grynosios kvintos, tai minėtasis garsas yra +11. Trečiųjų nuomone, jei akorde yra grynoji kvinta, tuomet minimą garsą traktuosime kaip +11.

 

Sekstos

Dažnai neaišku, kada seksta (6) yra seksta, o ne tercdecima (13). Šiuo atveju geriausia laikytis taisyklės, kurioje sakoma: jei akorde yra septima, tai seksta aptariama kaip tercdecima, nesvarbu, kur ji bebūtų. Jei septimos akorde nėra, seksta yra seksta.

Septimos

Vienišas skaičius 7 reiškia mažąją septimą virš tonikos. Taigi šalia raidės, nusakančios mažorinį trigarsį šis skaičius bylos, jog tai dominantseptakordas. „Maj“ reiškia didžiąją septimą virš akordo tonikos. Abreviatūra „m“ keičia tik trigarsį, bet ne septimą.

 

Nonos

Nonakordai žymimi simboliu „9“, tačiau tuo pat metu nurodo septimos buvimą akordo struktūroje. Jeigu akordas minorinis, o septima turi būti didžioji, skliausteliuose nurodoma – „Maj7“.

 
 
 

Undecimos

Undecimakordai žymimi simboliu “11”, bet tuo pat metu nurodo septimos bei didžiosios nonos buvimą akordo struktūroje. Jeigu nona yra alteruotą, ji turi būt nurodyta skliausteliuose. Jeigu trigarsis yra mažorinis (kaip mažoriniame septakorde ar dominantseptakorde), undecima turi būti padidinta (norint išvengti suspenduotos kvartos susidūrimo su tercija) ir nurodyta kaip "+11."

 

Sumažintų ir padidintų akordų praplėtimai

Praplečiant sumažintus akordus, kai kurie muzikantai tiesiog parašo C° 9 arba C° 11, tačiau kartais dėl tokių užrašymų kyla painiava. Aiškiausia būtų pažymėti akordą iki septimos, o skliausteliuose parašyti visus papildomus garsus (add 11, 9), arba raide nurodyti faktiškus aukštumus. Žymint padidintus septakordus ir nonakordus, galima naudoti užrašą „aug“, bet aiškiau parašyti „+5“.

Alteruoti akordai

Alteruoti akordai yra tie akordai, kuriuose aukštinamos ir žeminamos kvintos bei nonos. Tokiu atveju paprasčiau parašyti „C7alt“ nei „C7(+9, -9, +5, -5)“. Alteruotos trys natos iš keturių, žinoma, skamba alteruotai, tačiau jei kompozitorius nenori, pavyzdžiui, pažemintos nonos, „C7alt“ užrašas nepakankamas. Alteruotos dvi natos iš keturių galimu, paprastai reikalauja tikslaus užrašymo.

Tercdecimos

Tercdecimakordai žymimi simboliu „13“, tuo pat metu nurodo septimos bei didžiosios nonos buvimą. Jei nona alteruota, ji turi būti nurodyta skliausteliuose. Esant simboliui „13“, kurio šaknis yra minorinis trigarsis yra numanoma ir grynoji undecima, bet ją nebūtina groti. Tačiau, jei šaknis yra mažorinis trigarsis, reiškia visuose mažoriniuose septakorduose bei dominantseptakorduose, grynoji undecima nereikalinga. Tiek iškilusi, ji nesuteikia galimybės suspenduotai kvartai skambėti kartu su tercija, o padidinta undecima (+11) tampa pakankamai spalvinga ir gerokai pakeičia akordo skambesį, todėl būtinai turėtų būti nurodyta. Mažoriniuose arba dominantiniuose tercdecimakorduose padidinta undecima nebūtina.


NATŲ PAKABINIMAS HARMONIZUOJANT MELODIJĄ UŽ II-V-I SEKVENCIJOS RIBŲ

„KLAJOJANTIS BOSAS“

IT / IVx / IT / Ix / IVT / IVx / IT /
VIxb9 / II / V / IT VIxb9 / II Vb9 //

IT II / III II / IT II / III bV / IVT / bVIIx / IT II /
III bIIIx / II V / II bIIx / IT bIIIMT / bVIM bIIx //

IT IVx / IT IVx / IT IVx / IT bV / IVT / #IVo /
IT / VIxb9 / II / bVIIx bIIx / IT IVx / IT bIIx //

IT / VIIm IIIx / VI IIx / Vm Ix / IVT / IVmT /
IT IVx / III bIIIx / II / bIIx / III bIIIx / II bIIx //

IT II / III II / IT bVIx / Vm bV /
IVT / bVIIx / IT IVx / bVIIx bIIIx /
II / bIIM / Ix bVIIx VIx bIIIx / IIx bVIx V bIIx //

I / VII IIIx#9 / VI IIx / Vm Ix /
IV / IVm / III / bIII / II / V / III VIx / II V //


Ix bVIIM+6 VIIM+6 I+6 / IVx bIIIM+6 IIIM+6 IV+6 /
Ix bVIIx / VIT Ix /
IVx bIIIM+6 IIIM+6 IV+6 / IV+6 IIIM+6 bIIIM+6 IVx /
/   /       /                /
I+6 VIIM+6 bVIIM+6 / Ix bVIIx VIx bIIIx /
IIx I+6 #I+6 IIM+6 / V IV+6 #IV+6 VM+6 /
Ix bVIIx VIx bIIIx / IIx bVIx V bIIx //

/     /     /                /
Ix                      bV / IV+6 IIIx IVx VIIx /
Ix II bVIIx VIIx / Ix bVIIM VI bV /
IVx IIIx IVx VIIx / Ix #Im II IVm+6 /
IT bV IVx IVm / III bVIIx VIx bIIIx /
II III IVx bV / V IVx bIIIx bIIx /
Ix bVIIx VIx bIIIx / IIx bVIx V bIIx //

PASTABA: T – trigarsis, M – mažorinis septakordas, x – dominantseptakordas, +6 – mažorinis arba minorinis sekstakordas.